Pages

Wednesday, June 9, 2021

Pegangan akidah dan status hadis: “Sultan adalah naungan Allah”

 


Wajar kita ketahui bahawa antara dasar pegangan utama Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah taat kepada pemerintah/penguasa selama mana mereka tidak menyuruh kepada perkara maksiat. Amat banyak dalil daripada al-Quran dan hadis mengenai perkara ini.  

 

Kata Imam at-Tahawi dalam akidahnya yang cukup masyhur dan menjadi pegangan seluruh umat Islam:

ولا نرى الخروج على أئمَّتنا ووُلاة أمورنا، وإن جارُوا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتَهم من طاعة الله عزّ وجلّ فريضةً، ما لم يأمروا بمعصيةٍ، وندعو لهم بالصَّلاح والمعافاةِ.

“Kami berpegang tidak boleh keluar memberontak untuk menentang pemimpin-pemimpin dan pemerintah-pemerintah kami, meskipun mereka itu keras. Kami tidak mendoakan keburukan buat mereka dan tidak juga menarik tangan keluar daripada mentaati mereka. Kami berpegang bahawa mentaati mereka itu termasuk mentaati Allah SWT secara fardhu selama mana mereka tidak menyuruh kepada maksiat. Dan kami turut mendoakan buat mereka kebaikan dan kesejahteraan”.  

 

Meskipun terdapat banyak dalil hadis yang sahih, namun ada beberapa hadis tentang aspek ini yang dipersoalkan kedudukannya oleh sesetengah orang. Antaranya hadis:

«السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَ اللَّهَ، وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَّهُ».

“Sultan (pemerintah) adalah naungan Allah di muka bumi. Maka, barangsiapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya. Dan barangsiapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinanya.” 

 

Hadis ini adalah berbentuk majazi, iaitu sebagaimana bayang-bayang melindungi manusia daripada panas terik matahari, maka begitu juga pemerintah yang ditanggungjawabkan oleh Allah SWT untuk melindungi manusia daripada perkara yang boleh menyakiti dan menyukarkan mereka. Maksud ‘memuliakan mereka’ ialah dengan cara mentaati mereka dan tidak keluar memberontak untuk menentang mereka. Manakala sebaliknya, maksud ‘menghina mereka’ ialah dengan tidak mentaati mereka dan keluar memberontak untuk menentang mereka tanpa sebarang hak.  

 

Sebenarnya terdapat perselisihan ulama tentang status hadis di atas kerana ia dinilai sahih atau hasan oleh sebahagian ulama; dan dinilai daif oleh sebahagian ulama yang lain.

 

*Hadis Abu Bakrah RA

Dalam banyak sumber rujukan, hadis seumpama demikian diriwayatkan daripada sejumlah sahabat Nabi SAW, antaranya ialah hadis Abu Bakrah RA. Hadis beliau dalam pelbagai sumber diriwayatkan melalui jalur riwayat yang sama, iaitu daripada Humaid bin Mihran daripada Saad bin Aus daripada Ziyad bin Kusaib daripada Abu Bakrah RA [daripada Nabi SAW]. Menurut al-Bazzar, mereka semua adalah orang Basrah.

 

Daripada Humaid bin Mihran pula, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa muridnya dengan redaksi lafaz yang berbeza-beza iaitu:

 

1. Salm bin Sa‘id atau Muslim bin Sa‘id al-Khaulani meriwayatkannya dengan lafaz:

«السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَ اللَّهَ، وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَّهُ».

“Sultan (pemerintah) adalah naungan Allah di muka bumi. Maka, barangsiapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya. Dan barangsiapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinanya.” (lihat as-Sunnah oleh Ibn Abi ‘Asim no. 1024 dan Syu‘ab al-Iman oleh al-Baihaqi no. 6988).

 

Imam as-Suyuti dalam al-Jami‘ as-Saghir (4815) mengisyaratkan statusnya sebagai sahih. Namun, kata al-Munawi dalam at-Taisir: “Sanadnya terdapat kelemahan”.

 

2. Muhammad bin Bakr, guru Imam Ahmad meriwayatkannya dengan lafaz:

مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الدُّنْيَا، أَهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Barangsiapa yang memuliakan sultan Allah (pemerintah) di dunia, maka Allah akan memuliakannya di hari kiamat kelak. Dan barangsiapa yang menghina sultan Allah (pemerintah) di dunia, maka Allah akan menghinanya di hari kiamat kelak.” (lihat Musnad Ahmad no. 20433).

 

Kata al-Haithami dalam Majma‘ az-Zawa’id: “Para perawi Ahmad adalah thiqah belaka”. Namun, terdapat perbincangan lanjut selepas ini.

 

3. Muslim bin Ibrahim meriwayatkannya dengan lafaz:

مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ أَهَانَهُ اللَّهُ.

Barangsiapa yang memuliakan sultan Allah (pemerintah), maka Allah akan memuliakannya. Dan barangsiapa yang menghina sultan Allah (pemerintah), maka Allah akan menghinanya.” (lihat Musnad as-Syihab oleh al-Qudha‘i no. 419 dan as-Sunan al-Kubra oleh al-Baihaqi no. 16436)

 

4. Abu Dawud at-Tayalisi meriwayatkannya dengan lafaz lebih pendek:

«مَن أهانَ سلطانَ اللهِ في الأرضِ أهانَه اللهُ»

Barangsiapa yang menghina sultan Allah (pemerintah) di dunia, maka Allah akan menghinanya kelak.” (lihat Musnad Abu Dawud at-Tayalisi no. 887, Sunan at-Tirmidhi no. 2224 kata beliau: Hadis hasan gharib, dan Musnad al-Bazzar no. 3670)

 

Menurut Mulla ‘Ali al-Qari dalam Syarh al-Misykat (4/131): “Sandaran yang terdapat pada lafaz: ‘sultan Allah’ itu adalah sandaran untuk memuliakan, sepertimana lafaz: ‘rumah Allah’ (baitullah) dan ‘unta Allah’ (dalam kisah Nabi Soleh AS)”.

 

*Aspek kritikan hadis Abu Bakrah RA

Pihak yang mengkritik hadis Abu Bakrah RA di atas adalah kerana perawinya, Ziyad bin Kusaib majhul. Sebenarnya beliau dikategorikan oleh Ibn Hibban dalam kalangan perawi thiqah. Pihak yang tidak menerima penilaian Ibn Hibban, tidak boleh menafikan bahawa hadis tersebut adalah hasan menurut metode Ibn Hibban. Malah, ulama hadis mutaqaddimin tidak pun mempertikaikan kaedah Ibn Hibban kecuali yang terdapat bantahan terhadapnya sahaja.   

 

Apa pun, Ziyad bin Kusaib tidak bersendirian dalam riwayatnya kerana beliau disokong oleh ‘Abdur Rahman bin Abi Bakrah, meskipun jalur riwayatnya agak daif - antaranya kerana ada perawi yang tidak disebut nama - dengan lafaz (lihat as-Sunnah oleh Ibn Abi ‘Asim no. 1025):

" مَن أجَلَّ سلطانَ الله، أجلَّه اللهُ يومَ القيامة ".

Barangsiapa yang memuliakan sultan Allah (pemerintah), maka Allah akan memuliakannya di hari kiamat kelak”.  

 

Pihak yang mengkritik juga - seperti al-Munawi dalam Faidh al-Qadir - turut melemahkan Saad bin Aus. Namun, sebenarnya terdapat perselisihan tentangnya. al-Hafiz Ibn Hajar merumuskan kedudukannya sebagai saduq (benar), namun mempunyai kesilapan-kesilapan. Secara ringkas, hadis Abu Bakrah RA ini secara keseluruhan tidaklah terlalu daif. 

 

*Hadis-hadis Sokongan

 

i. Hadis Abu Hurairah RA

Hadis Abu Bakrah RA sebenarnya mempunyai sokongan yang dapat mengukuhkannya, iaitu daripada hadis Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Ibn an-Najjar dengan lafaz:

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ، يَأْوِيْ إِلَيْهِ الضَّعيفُ، وَبِهِ ينتَصِرُ المظلومُ، وَمَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ الله فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللهُ يَوْم َالقِيَامَةِ

Sultan (pemerintah) adalah naungan Allah di muka bumi; yang mana orang lemah dapat berlindung kepadanya dan orang yang dizalimi dapat dibantu. Barangsiapa yang memuliakan sultan Allah (pemerintah) di dunia, maka Allah akan memuliakannya di hari kiamat kelak.”

 

Imam as-Suyuti dalam al-Jami‘ as-Saghir (4817) mengisyaratkan statusnya sebagai hasan. Namun, pada sanadnya terdapat Ahmad bin ‘Abd ar-Rahman bin Wahb seorang yang dikritik. Justeru, al-Munawi di dalam at-Taisir menyatakan: “Sanadnya daif”.  

 

ii. Hadis Huzaifah RA

Antara yang dapat menyokong makna hadis Abu Bakrah RA juga ialah hadis Huzaifah RA yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan lafaz:

ما مِن قومٍ مشَوا إلى سلطانِ اللهِ ليذلُّوه إلاَّ أذلَّهم اللهُ قبلَ يومِ القيامة.

“Tiadalah suatu kaum yang berjalan menuju kepada sultan Allah (pemerintah) untuk menghinakannya melainkan Allah akan menghinakan mereka sebelum hari kiamat lagi”.  

 

Kata al-Haithami dalam Majma‘ az-Zawa’id: “Para perawinya adalah para perawi kitab as-Sahih kecuali Kathir bin Abi Kathir at-Tamimi, namun beliau thiqah”. Walaupun sebenarnya terdapat perselisihan tentang status Kathir bin Abi Kathir, namun sanad hadis ini sekurang-kurangnya adalah hasan.  

 

iii. Hadis Abu Zar RA

Antara yang dapat menyokong maknanya juga ialah hadis Abu Zar RA dengan lafaz:

"إِنَّهُ كَائِنٌ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَلَا تُذِلُّوهُ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُذِلَّهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، وَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يَسُدَّ ثُلْمَتَهُ الَّتِي ثَلَمَ، وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَكُونُ فِيمَنْ يُعِزُّهُ ".

'Sesungguhnya akan ada selepasku nanti sultan/penguasa, maka janganlah kalian menghinakannya. Maka, barangsiapa yang hendak menghinakannya, maka bererti dia telah menanggalkan ikatan Islam daripada lehernya dan tidak akan diterima daripadanya taubat sehinggalah dia menutupi rekahan yang dia lakukan, sedangkan dia tidak akan dapat melakukannya. Kemudian (jika berjaya) ia kembali semula, lalu menjadi sebahagian orang yang memuliakannya."

 

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (21460) dan Ibn Abi ‘Asim dalam kitab as-Sunnah (no. 1079) dengan sanad yang daif kerana perawi daripada Abu Zar RA tidak disebutkan namanya. Manakala dalam satu riwayat Ibn Abi ‘Asim, namanya disebut sebagai Nusair Maula Khalid dan hanya Ibnu Hibban sahaja yang mengkategorikannya sebagai thiqah dalam kitab at-Thiqat. Maka, boleh dikatakan sanad hadis ini adalah hasan mengikut metode beliau.    

 

iv. Hadis Abu ‘Ubaidah RA

Antara yang dapat menyokong maknanya lagi adalah hadis Abu ‘Ubaidah RA dengan lafaz:

« لا تسُبُّوا السلطانَ؛ فإنه ظلُّ اللهِ في الأرضِ ».

“Janganlah kalian mencaci sultan, kerana sesungguhnya ia adalah naungan Allah di muka bumi”.

 

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi ‘Asim dalam kitab as-Sunnah (no. 1013) dengan sanad yang amat daif.  

 

v. Hadis-hadis sokongan lain

Juga terdapat beberapa riwayat lain yang rangkap awalnya berbunyi: (السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ) “Sultan adalah naungan Allah di muka bumi” daripada Abu Bakr RA, ‘Umar RA, Ibn ‘Umar RA dan Anas RA, tetapi riwayat-riwayat tersebut dikritik dan dinilai antara daif dan amat daif oleh para ulama. Hadis Anas RA misalnya, dikritik oleh Imam Abi Hatim - sepertimana dalam kitab ‘Ilal al-Hadith - sebagai hadis munkar kerana seorang perawinya bernama Ibn Abi Rukbah adalah majhul.  

 

Hadis sekalipun dinilai daif, bukan bererti palsu. Ia masih tetap ada ruang untuk diamalkan, iaitu sebagai motivasi atau galakan dan ancaman (at-targhib wa at-tarhib). Hukum beramal dengan hadis daif dari aspek tersebut adalah harus menurut jumhur ulama. Apakah kita tidak mahu dimuliakan oleh Allah SWT; atau apakah kita tidak takut akan dihinakan oleh Allah SWT?

 

Ini tidak bertentangan sedikit pun dengan hadis galakan berkata benar iaitu:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

"Jihad yang paling utama ialah menyampaikan kalimah yang benar kepada sultan/penguasa yang zalim." (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmizi, katanya: Hasan gharib). Ini kerana masing-masing ada tempat dan masa ia diperlukan.

 

*Rumusan Status Hadis

Walaupun mungkin setiap satu jalan riwayat hadis di atas tidak lepas daripada kritikan sesetengah pihak, namun semuanya secara majmuk mampu saling kuat menguatkan antara satu sama lain dari segi makna sama yang terkandung di dalamnya. Justeru, setelah meneliti semua jalan riwayat dan pandangan ulama, maka kami lebih cenderung mengatakan bahawa makna hadis Abu Bakrah RA yang dibincangkan di awal tadi adalah harus meningkat kepada status hasan li-ghairih berdasarkan sokongan daripada himpunan makna kesemua hadis berkenaan. Malah, nilai hasan ini terlebih dahulu telah pun dikemukakan oleh Imam at-Tirmizi di dalam Sunannya.        

 

Bahkan, Syeikh al-Albani yang telah mendaifkan hadis ini di dalam Silsilah al-Ahadith al-Dha‘ifah turut menilainya sebagai hasan juga di dalam Silsilah al-Ahadith al-Sahihah dan Zilal al-Jannah fi Takhrij al-Sunnah berdasarkan jalan-jalan riwayatnya. Manakala Dr. Ibrahim bin as-Siddiq dalam kitab Maqalat wa Muhadharat fi al-Hadith as-Syarif (hlm. 89) menyatakan rangkap hadis: “Sultan adalah naungan Allah di muka bumi” merupakan rangkap hadis yang sabit, masyhur lagi mustafidh daripada Nabi SAW. 

 

Jelasnya, kita diperintahkan agar menghormati pemerintah dan dilarang daripada menghina dan mencela mereka tanpa sebarang sebab yang dibenarkan syarak. Maka, berpadalah dalam memberi teguran mengikut adab Islam yang betul dan janganlah bertindak melampau dalam mengkritik pemerintah sehingga mencaci maki dan menghinanya. Kelemahan dan kekurangan pasti ada, tapi bukan bermakna kita boleh biadap terhadap mereka di luar adab Islam sesuka hati. Manakala memang sudah menjadi tanggungjawab pemerintah pula untuk menjaga dan melindungi rakyat daripada sebarang kezaliman, penganiayaan dan juga kesusahan. Tentunya ini merupakan suatu tugas berat kerana semuanya akan dipersoalkan oleh Allah SWT di hari akhirat kelak.

 


Monday, September 28, 2020

Ahli Bait Umpama Kapal Nabi Nuh عليه السلام

 

Soalan:

 

مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح في قوم نوح ، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، ومثل باب حطة في بني إسرائيل .

روى الطبراني بسنده عن أبي ذر .

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mohon pencerahan Dr tentang status hadith di atas dalam membicarakan kelebihan Ahli bait.

 


Ulasan:

 

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

 

Hadis ini merupakan salah satu hadis mengenai fadha’il (kelebihan) Ahli Bait, iaitu ahli keluarga Baginda Nabi . Antara matan hadisnya yg masyhur: (مَثَلُ أهْل بيتِى مَثَلُ سَفِينةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَها نَجَا، وَمَنْ تَخلفَ عَنها غَرِقَ). Maksudnya: “Perumpamaan Ahli Baitku adalah seumpama kapal Nabi Nuh AS. Sesiapa yang menaikinya akan selamat dan sesiapa yang tertinggal daripadanya akan tenggelam”.   

 

Hadis brbunyi demikian dan yg semakna dgnnya diriwayatkan melalui beberapa jalan riwayat spt brikut;

 

1. Hadis Ibn Abbas RA: (مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق).

 

HR al-Bazzar, at-Tabarani dlm al-Kabir dan Abu Nuaim dlm al-Hilyah. Kata al-Bazzar ttg al-Hasan bin Abi Jaafar: “Tidak kuat”. Kata al-Haithami: “Matruk”. Kata al-Bukhari: “Munkar al-hadith”. Kata Muslim b. Ibrahim: “Beliau termasuk golongan orang yang baik”. Kata Ibn ‘Adi: “Beliau di sisiku bukan dari kalangan org yang sengaja berdusta”. Kata Ibn Hibban: “al-Jufri termasuk dr kalangan ahli ibadat yg mustajab doanya, ttp beliau antara org yg mengabaikan seni hadis, maka tidak boleh brhujah dgnnya”. Kata Abu Bakr bin Abi al-Aswad drpd pakciknya ‘Abdur Rahman bin Mahdi: “Beliau tlh mengeluarkan kpdku kitab ad-Diyat, lalu meriwayatkan kpdku drpd al-Hasan b. Abi Jaafar. Lalu aku bertanya: Bukankah pakcik dulu tlh mengenepikan hadisnya? Jawab beliau: Wahai anakku, aku tlh merenunginya jika pd hari Kiamat kelak beliau bangkit lalu bergayut dgnku serta berkata: Ya Rabb, tanyakan kpd ‘Abdur Rahman sebab apa dia menggugurkan sifat adilku? Sedangkan aku tidak mempunyai hujah utk menjawab di sisi Tuhanku. Justeru itulah, aku berpendapat utk meriwayatkan semula hadis daripadanya”. (Mizan al-I‘tidal 1/482)

 

2. Hadis Ibn az-Zubair RA: (مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها سلم، ومن تركها غرق).

 

HR al-Bazzar dan pada sanadnya ada Ibn Lahi‘ah yang dikritik kedudukannya. Namun, riwayat2 sokongan lain menunjukkan beliau tidak bertafarrud (bersendirian) dlm meriwayatkan hadis ini.   

 

3. Hadis Abu Zar RA, yang mempunyai beberapa jalur riwayat spt berikut;

 

[i] HR at-Tabarani dan al-Bazzar dgn sanadnya trdapat al-Hasan bin Abi Jaafar drpd ‘Ali bin Zaid, kedua2nya adalah daif.

 

[ii] Dlm jalan riwayat at-Tabarani yg lain: (مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح فى قوم نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك ومثل باب حطة فى بنى إسرائيل) trdapat pd sanadnya ‘Abdullah bin Abd al-Quddus perawi yg dinilai daif oleh jumhur dan ‘Abdullah bin Dahir al-Razi yg matruk.

 

[iii] Dlm riwayat al-Hakim: (مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق) trdapat pd sanadnya al-Mufaddal bin Solih. Walaupun dinilai oleh al-Hakim sbg: “Sahih menurut syarat Muslim”, namun kata az-Zahabi: “Mufaddal hanya dikeluarkan oleh at-Tirmizi shj dan para ulama mendaifkannya”. Kata at-Tirmizi: “Di sisi ahli hadis, beliau bukanlah begitu al-hafiz” [namun beliau menilai hadis riwayatnya sbg: Hasan Sahih (no. 2592)!]. Kata al-Bukhari: “Munkar al-hadith”. Kata Ibn ‘Adi: “Paling mungkar yg aku dapati padanya hadis al-Hasan b. ‘Ali RA, manakala baki keseluruhannya aku harap beliau sbg seorg yg lurus”. Namun, kata az-Zahabi dlm al-Mizan: “Hadis kapal Nabi Nuh lebih munkar, lebih munkar”. Penilaian az-Zahabi yg agak keras ini ditolak oleh Sayyidi Ahmad al-Ghumari dlm Fath al-Wahhab disebabkan hadis ini mempunyai brbagai jalur riwayat. Abu Ishaq as-Sabiie, thiqah mudallis, dan Hanasy bin al-Mu‘tamir, saduq terdapat kelemahan pdnya.

 

[iv] HR ad-Daulabi dlm al-Kuna (419) dan Abu as-Syaikh dlm al-Amthal (333): (مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَرَكَهَا غَرِقَ). Dlm versi riwayat ad-Daulabi sanadnya sehingga Abu at-Tufail ‘Amir b. Wathilah RA saja. Manakala dlm riwayat Abu as-Syaikh, Abu at-Tufail RA sbenarnya mendengarnya drpd Abu Zar RA. Namun, pada sanadnya ada ‘Abdul Karim b. Hilal yang mnurut az-Zahabi dlm al-Mizan: “Tak diketahui siapa dia”.

 

4. Hadis Abu Said al-Khudri RA: (إنما مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وإنما مثل أهل بيتى فيكم مثل باب حطة فى بنى إسرائيل من دخله غفر له).

 

HR at-Tabarani dlm al-Saghir dan al-Awsat. Kata al-Haithami: “Padanya trdapat beberapa perawi yg aku tidak kenali.”

 

5. Hadis Anas bin Malik RA: (إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا؛ نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا؛ غَرِقَ).

 

HR al-Khatib al-Baghdadi dlm Tarikh Baghdad dgn sanadnya ada Aban bin Abi ‘Ayyasy, matruk menurut ramai pengkritik hadis spt Ahmad, Ibn Ma‘in, an-Nasaie, ad-Daraqutni dan Abu Hatim, serta tambahnya: “Beliau seorg yg soleh, ttp diuji dgn hafazan yg buruk”. Abu Zur‘ah ditanya: “Adakah beliau sengaja berdusta?” Jawabnya: “Tidak, beliau mendengar hadis drpd Anas dan org yg masyhur, juga drpd al-Hasan, namun beliau tidak membezakan antaranya”. Kata Malik b. Dinar: “Aban bin Abi ‘Ayyasy adalah burung merak para qurra’ (طاوس القراء)”. Kata Ayyub: “Kami sentiasa mengenali beliau dengan kebaikan sejak dulu lagi”. Namun, Syu‘bah mengkritik beliau dgn cukup keras sekali hingga menuduhnya berdusta.     

 

6. Athar ‘Ali bin Abi Talib RA, iaitu:

 

عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله الأَسْدِىِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَلىِّ بْنِ أَبِى طَالبٍ فِى الرَّحْبَةِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ هذِهِ الآيَةِ: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ} فَقَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى إِلاَّ قَدْ نَزَلَتْ فِيه طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَالله وَالله (لاَ يَكُونوا تَعْلَمُونَ مَا سَبَقَ لَنا عَلَى لِسَانِ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُون لِى) مِلْءُ هَذِهِ الرَّحْبَةِ ذَهَبًا وَفِضَّةً، والله إِنَّ مَثَلَنَا فِى هَذِهِ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ فِى قَوْمِ نُوحٍ، وَأَنَّ مَثَلَنَا في هذِهِ الأُمَةِ كَمَثَل بَابِ حِطَّة فِى بَنِى إِسْرائِيلَ". أبو سهل القطان في أماليه، وابن مردويه. والرحبة: محلة بالكوفة

 

Sumbernya menurut as-Suyuti dlm al-Jami‘ al-Kabir: “Abu Sahl al-Qattan dlm kitab Amalinya dan Ibn Marduyah dlm Tafsirnya”. Manakala dlm ad-Durr al-Manthur: “Ibn Abi Hatim, Ibn Marduyah dan Abu Nuaim dlm kitab al-Ma‘rifah”. Bagaimanapun, ‘Abbad adalah daif (Taqrib 1/392).

 

Status Hadis:

 

Imam as-Suyuti dlm al-Jami‘ as-Saghir menilai brdasarkan majmuk tiga jalan riwayat pertama di atas sbg sahih. Zahirnya beliau mengambil kira penilaian al-Hakim. Apa pun secara ringkas, kesemua riwayat ini meskipun bermasalah setiap satunya, namun ia saling kuat menguatkan antara satu sama lain dan secara majmuk meningkatkan makna hadis paling tidak drp daif kepada hasan li-ghairih.  

 

Wallahu a‘lam.

Saturday, September 26, 2020

al-Muhaddith al-Kabir Syeikh Dr. Nuruddin ‘Itr رحمه الله


Telah kembali ke rahmatullah pd pagi Rabu 5 Safar 1442H (23 September 2020) muhaddith Syria, al-‘Allamah al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Syeikh Dr. Nuruddin bin Muhammad bin Hasan ‘Itr al-Halabi al-Hanafi al-Hasani di Dimasyq, Syria dalam usia 86 tahun.

 

Beliau merupakan seorang alim dan tokoh besar dalam bidang hadis, selain mahir dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Gelaran yg sering beliau gunakan di awal namanya ialah ‘Khadim al-Quran wa al-hadith’ sbg isyarat kpd bidang pengkhususannya.

 

Syeikh Nuruddin ‘Itr dilahirkan di Halab, Syria pada tahun 1937 (1356H) dalam keluarga yang terkenal kuat dengan pegangan agama. Keturunan keluarga ‘Itr juga dikenali sebagai keturunan Ahlul Bait, iaitu daripada Saidina al-Hasan bin ‘Ali RA.

 

Bapanya, Syeikh Muhammad ‘Itr merupakan antara murid khas al-‘Allamah al-Jalil al-‘Arif billah Sayyidi Syeikh Muhammad Najib Sirajuddin al-Husaini, yang pernah disanjung oleh tokoh besar hadis di zaman itu, Muhaddith as-Syam Syeikh Badruddin al-Hasani katanya; “Sesungguhnya Syeikh Najib adalah ahli bumi yang paling alim di zamannya”.

 

Pendidikan

Syeikh Nuruddin ‘Itr menerima pendidikan menengah agamanya di Madrasah al-Khusruwiyyah sehinga tamat pada tahun 1954. Dalam tempoh tersebut, beliau sempat belajar kepada Muhaddith Halab Syeikh Muhammad Raghib al-Thabbakh dan datuknya sbelah ibu, Sayyidi Syeikh Muhammad Najib Sirajuddin al-Husaini.

 

Setelah itu, beliau terus melanjutkan pelajarannya ke Universiti al-Azhar, Mesir sehingga tamat pengajian degreenya pada tahun 1958. Beliau kemudian melanjutkan lagi pengajiannya di Jabatan Tafsir dan Hadith, al-Azhar sehingga berjaya meraih ijazah ‘alimiyyah (setaraf dengan Ph.D) dengan darjat cemerlang pada tahun 1964, dengan tajuk tesisnya (طريقة الترمذي في جامعه، والموازنة بينه وبين الصَّحيحين). 

 

Di al-Azhar, beliau telah belajar dengan tokoh-tokoh ulamanya seperti Syeikh Mustafa Mujahid, Syeikh Muhammad Muhammad as-Samahi, Syeikh ‘Abdul Wahhab Abdul Latif al-Buhairi, Syeikh Muhammad Abu Syahbah dan Syeikh Muhammad Muhyiddin ‘Abdul Hamid رحمهم الله تعالى.  

 

Beliau juga menerima ijazah sanad daripada Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani, Syeikh ‘Alawi bin ‘Abbas al-Maliki, Syeikh Habiburrahman al-A‘zami, Syeikh Muhammad al-Makki al-Kattani dan Syeikh Muhammad Ibrahim al-Khutani, رحمهم الله تعالى.

 

Antara gurunya yang banyak memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan ilmu dan rohani diri Syeikh Nuruddin ‘Itr ialah bapa saudaranya, al-‘Allamah al-Kabir Sayyidi Syeikh ‘Abdullah Sirajuddin al-Halabi al-Husaini. Malah, beliau kemudian telah menjadi menantu kepadanya.

 

Tugas dan Jawatan

Setelah pulang ke Syria, beliau mengajar sementara di Madrasah Thanawiyyah. Kemudian beliau telah dilantik sebagai tenaga pengajar subjek hadis di Universiti Islam Madinah bermula dari tahun 1965 sehingga tahun 1967. Seterusnya beliau kembali ke Dimasyq, menjadi tenaga pengajar di Fakulti Syariah, Universiti Dimasyq. Beliau turut mengajar di beberapa universiti lain, selain di masjid-masjid.   

 

 

Bottom of Form

Beliau pernah bertugas sebagai Ketua Jabatan ‘Ulum al-Quran dan as-Sunnah di Fakulti Syariah, Universiti Dimasyq dan sebagai Professor Hadith dan ‘Ulum al-Hadith di beberapa buah universiti yang lain.

 

Karya Ilmiah

Beliau telah menghasilkan lebih daripada 50 karya, termasuk mentahkik berbagai kitab turath penting. Antaranya:

 

1 - Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith.

2 - I'lam al-Anam Syarah Bulugh al-Maram Min Ahadith al-Ahkam.

3 - Lamahat Mujazah fi Usul 'Ilal al-Hadith.

4 - Usul al-Jarh wa al-Ta'dil wa 'Ilm al-Rijal.

5 - Manahij al-Muhaddithin al-'Ammah.

6 - al-Imam al-Tirmizi wa al-Muwazanah Baina Jami'ihi wa Baina al-Sahihain (Tesis PhD).

7 – Tahqiq Muqaddimah Ibn al-Solah.

8 – Tahqiq Nuzhah al-Nazar fi Taudih Nukhbah al-Fikr.

9 – Tahqiq al-Rihlah fi Talab al-Hadith karangan al-Khatib al-Baghdadi.

10 – Tahqiq Syarh 'Ilal al-Tirmizi karangan Ibnu Rajab al-Hanbali.

11 – Tahqiq al-Mughni fi al-Dhu’afa’ karangan al-Hafiz al-Zahabi.

12 – Tahqiq Irsyad Tullab al-Haqa’iq fi Ma'rifah Sunan Khair al-Khala’iq karangan Imam al-Nawawi.

 

Sebahagian karya beliau di internet yg boleh dimuat turun:  

الحج والعمرة فى الفقه الإسلامي
http://www.mediafire.com/download/d7ggpzp7d36zkv6

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق
تأليف الإمام محيي السنة/ أبى زكريا يحيى بن شرف النووي رضى الله عنه
http://www.mediafire.com/download/9bnu697q8hlughh

منهج النقد في علوم الحديث
http://ia802704.us.archive.org/5/items/waq17637/17637.pdf

علوم القرآن الكريم
http://www.mediafire.com/download/bdy2992213qb1xa

ماذا عن المرأة ؟
http://www.mediafire.com/download/9tb22me0x4xrtqz

الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادى الصحيح فيها
http://www.mediafire.com/download/befxjn7eihfftma

السنة المطهرة والتحديات
http://www.mediafire.com/download/efyda2gf2ai4y7x

أهم الملامح الفنية فى الحديث النبوي
http://www.mediafire.com/download/743b791k25npgz3

توثيق وجمع القرآن الكريم في عهد النبي ﷺ فى ضوء السنة النبوية
http://www.mediafire.com/download/e4sj3y5ccoatthi

كيف نتوجه إلى القرآن الكريم
http://www.mediafire.com/download/rzm5zp3mtxuuiaa

 

Kebanyakan karya beliau menjadi sillibus di berbagai institusi pengajian, baik di Dimasyq mahupun di luar Dimasyq.  

 

Akhlak

Meskipun sejak sekian lama, Syria dipimpin oleh kerajaan diktator, namun beliau tidak pernah mengeluarkan sepatah perkataan pun utk menyokong mereka, tidak pernah menghadiri satu pun perhimpunan mereka mahupun memberi isyarat sokongan buat mereka.

 

Beliau sentiasa menjaga diri dan maruah agamanya sehinggalah bertemu dengan Allah SWT. Selain terkenal sbg seorg yg tawaduk serta zuhud terhadap pangkat dan dunia.

 

Semoga Allah SWT merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan membalas jasa bakti beliau dengan balasan yang setimpalnya di Akhirat kelak. Amin.

 

Sumber:

·       Nasim as-Syam: https://naseemalsham.com/persons/sh_nour_aterTop of Form

·       Fb Ustaz Zulhusni Mat Resat

·       Fb Syeikh Dr. Majd Makki