Monday, December 12, 2011

Iktikad Ahli Sufi Sejati Menurut Syeikh Muhammad al-Hafiz al-Tijani (2)


II

Kesimpulan bagi akidah kami dalam bab usul ialah apa yang dipegang oleh para salafussoleh dan juga para khalaf dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdiri dari kalangan fuqaha’, muhaddithin dan sufiyyah, serta apa yang dipegang oleh imam-imam yang empat; Malik, al-Syafi‘i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan pengikut-pengikut mereka dalam bab furu‘. Kita juga mengakui para ahli sufi secara keseluruhannya, di samping menimbang kata-kata, amalan-amalan dan hal keadaan mereka dengan syariat. Maka apa yang bertepatan dengannya, kami turut memperakukannya. Manakala yang membawa kemungkinan bertepatan dan bertentangan, kami baikkan sangka terhadap mereka, serta kami tafsirkan hal keadaan mereka menurut wajah yang bertepatan, dan kami serahkan urusan mereka itu kepada Allah yang maha mengetahui dengan apa yang tersirat di dalam hati. Memang ada dinukilkan dari mereka syatahat-syatahat (latahan) yang tidak boleh diikuti dan tidak boleh dicontohi sama sekali.

Manakala perkara yang tidak dapat dipertanggungkan pula, kami akan menolaknya, kerana sesungguhnya tiada lagi kenabian mahupun pensyariatan selepas Rasulullah SAW. Sesiapa yang mendakwa kemaksuman terhadap seseorang individu sesudah baginda, maka dia adalah dari kalangan ahli bidaah yang sesat. Kita tidak melakukan sepertimana yang dibuat oleh ahli bidaah dan khurafat yang mentakwilkan firman Allah ‘azza wajalla dan sabdaan Rasul-Nya SAW disebabkan kata-kata para pemimpin mereka. Lalu mereka menjadikan kata-kata mereka itu sebagai asal, serta merujukkan pula al-Quran dan sunnah kepadanya.

Sesunguhnya yang menjadi dasar asal di sisi kami ialah al-Quran dan Sunnah. Justeru, semua perkara yang menggambarkan bertentangan dengan kedua-duanya daripada kata-kata para ‘arifin, sekiranya ada didapati dalam buku-buku kami, maka ianya adalah tertakwil yang tidak membawa wajah yang bertentangan dengan kedua-duanya. Memang ada berlaku penyusupan dan pendustaan ke atas para nabi dan juga para solihin, ataupun orang tersalah dalam memahami kata-kata mereka, walaupun dari kalangan sahabat-sahabat mereka sendiri, lalu mereka pun menukilkannya dalam keadaan salah. Sedangkan para nabi dan para solihin itu telah memberi peringatan dari yang demikian. Namun, kita telah melihat para salafussoleh dari kalangan alim ulama bersifat cermat dan berhati-hati serta tidak cepat mengkafir dan menyesatkan.

Syeikh al-Tijani pernah ditanya: “Apakah berlaku pembohongan ke atas tuan?” Jawabnya: “Ya, jika kamu mendengar sesuatu daripadaku, maka timbanglah ia dengan neraca syarak. Maka apa yang bertepatan dengannya, amalkanlah olehmu, dan apa yang bertentangan dengannya pula, maka tinggalkanlah ia”.

Dan saya amat yakin bahawa semua pengikut Tijani berlepas diri kepada Allah SWT dari semua akidah-akidah yang menyeleweng itu dan juga yang seumpamanya. Kalaulah tidak kerana agenda-agenda peribadi dan pertelingkahan-pertelingkahan, nescaya tiada seorang pun dari kalangan ahli tariqat tersebut yang akan ditohmah dengan tuduhan sedemikian. Namun, Allah telah melepaskan diri mereka daripadanya, termasuklah juga golongan awam mereka. Maka bagaimana pula dengan seorang lelaki mulia yang mempunyai sumbangan dan jasa besar dalam berkhidmat kepada Islam yang diiktiraf sendiri oleh pihak lawannya?

Tiada seorang individu pun dalam tariqat ini sama ada yang besar ataupun yang kecil, melainkan ia mengumumkan kelepasan dirinya dari kebatilan-kebatilan tersebut. Kami sendiri telah menerima dari para syeikh tariqat ini – dan ia juga dinyatakan sendiri oleh pengasasnya (Syeikh al-Tijani) - bahawa semua yang dinisbahkan kepada syeikh dengan andaian sahih nisbahnya kepada beliau, sama ada yang didapati dalam kitab-kitab beliau ataupun tidak, dan zahirnya pula bertentangan dengan nas al-Quran, atau sunnah, atau ijmak umat Muhammad SAW, maka ianya adalah tertakwil, dan haram mengambil zahirnya, serta wajib menafsirkannya menurut wajah yang bersesuaian dengan syariat. Para ulama tariqat ini telah berusaha menerangkan takwilnya yang bertepatan dengan syariat supaya tiada seorang pun yang akan sesat dengan menafsirkannya menurut wajah yang bercanggah. Manakala apa yang tidak sahih nisbahnya kepada beliau, maka tidak boleh dipegang dengan suatu apa pun daripadanya dalam apa jua keadaan sekalipun.

Kami pernah mendengar bahawa ada seorang khalifah tariqat ini telah membakar suatu tulisan yang dinisbahkan kepada Syeikh al-Tijani daripada berbagai keistimewaan-keistimewaan yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, malah beliau telah memerintahkan membakarnya di mana sahaja ianya ditemui. Apakah ada orang waras yang boleh menerangkan kepada kita suatu makna (faedah) bagi menyelidiki perkara-perkara samar sebegitu? Hinggakan seolah-olah tidak ada di dalam tariqat ini selain darinya? Sedangkan, tidak ada khilaf antara ahli tariqat ini bahawa ianya adalah tertakwil? Dan ia meninggalkan pula perkara yang cukup jelas seperti berdakwah kepada Allah ‘azza wajalla, beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, serta berpegang teguh dengan kedua-duanya. Sedangkan itulah sahaja yang diamalkan di sisi setiap individu dari kalangan ahli tariqat ini? Oleh kerana kesemua akidah-akidah yang bertentangan tersebut tiada khilaf di antara kami tentang kebatilannya, dan kami bersepakat dalam berlepas diri dari setiap orang yang mempercayai kesemuanya itu, ataupun sebahagiannya. Maka tiada lagi sebab yang tinggal kecuali perselisihan-perselisihan peribadi, dan bukannya percanggahan pokok (substantif).

Jika perkara munkar itu, kerana kecintaan pada agama adalah benar, maka tiada seorang pun menurut apa yang kami tahu, mempercayai akidah-akidah berkenaan dari kalangan para pengamal Tijaniyyah. Maka ia adalah suatu jihad tanpa sebarang musuh. Sesiapa yang menyandarkan kepada Tariqat Tijaniyyah mana-mana doktrin daripada kepercayaan-kepercayaan tersebut atau lain-lainnya yang bertentangan dengan akidah Islam, maka dia adalah seorang pendusta. Telahpun sahih hadis dari baginda SAW: “Tidaklah seseorang itu mengkafirkan seseorang yang lain kecuali layaklah salah seorang daripada mereka itu dengannya, sekiranya ia seorang yang kafir, jika tidak ia kufur dengan mengkafirkannya”.

Adapun bersekongkol dengan musuh-musuh Islam, maka ia telah diharamkan oleh Allah ‘azza wajalla. Tidak ragu lagi bahawa setiap da’i kepada Allah secara benar itu berlepas diri daripadanya. Jika benar ada seseorang daripada ahli tariqat ini bersekongkol dengan mereka, wal ‘iyazu biLlah, maka kesalahan itu hanyalah terbeban di atas bahunya seorang. Dan ia, jika begitu seorang yang menyalahi syeikh pengasas tariqat ini, malah dengan usul-usul ahli sufi dan juga kesemua ahli agama. Dan sesiapa yang mengiktiraf komplotnya dengan mereka itu pula, maka ia juga dikira bersekongkol dengannya.

Sesungguhnya kami menyeru umat Islam keseluruhannya supaya berpegang dengan kebenaran dan berusaha untuk mengukuhkan ikatan agama dan membuang punca-punca pertikaian di antara mereka dengan baik. Sesiapa yang tidak mampu dari kalangan kita mengisytiharkan permusuhannya terhadap musuh-musuh Allah ‘azza wajalla, maka janganlah pula terkurang dari bertakwa kepada Allah, maka ia tidak membantu mereka dalam menghina umat Islam.

Akhirnya saya menutup kata-kata saya dengan memohon kepada Allah SWT agar dapat memberikan taufik dari kalangan ulama ahli agama seseorang yang dapat menjadi utusan keamanan antara umat Islam, lalu menyatukan kalimahnya, dan mengarahkannya ke jalan pengorbanan demi Allah dan agama-Nya, agar kita semua dapat beramal di bawah panji-panji kebenaran secara berganding bahu.

- Tamat terjemahan

No comments: