Friday, May 22, 2009

Aqidah Ahlus Sunnah: Tafwidh dan Ta'wil


Imam al-Laqani (rahimahullah) amat tepat apabila beliau menyimpulkan aqidah Ahlus Sunnah berkaitan sifat Allah s.w.t. di dalam satu rangkap bait syairnya yang cukup masyhur. Kata beliau;

وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها
Maksudnya: Semua nas yang menimbulkan tasybih * hendaklah dita'wil atau ditafwidh dan memilih tanzih.

Tafwidh adalah mazhab majoriti Salaf, dan sebahagian mereka juga ada yang menta'wil untuk menunjukkan keharusannya. Rangkap di atas ini juga saya dengar beberapa kali disebut oleh guru kami, Dr. Nur 'Abdi Gudle al-Somali di dalam pengajian kitab Sahih al-Bukhari apabila beliau menemukan hadith-hadith sifat di dalamnya.

Kitab terbaru berkenaan karya Syeikh Saif 'Ali al-'Asri adalah penjelasan yang baik berhubung masalah ini.

No comments: