Thursday, May 21, 2009

Penulisan-penulisan al-Faqir Hingga Kini

i. Senarai artikel yang diterbitkan :
a- Pemikiran Astora Jabat : Satu Kritikan Dari Sudut Disiplin Ilmu Hadis – Jurnal Pengajian Islam, KUIS, Bil. 1, 2006.
b- Kitab Hidāyah Al-Mukhtār Karya Terjemahan Syeikh Hasan Besut : Suatu Kupasan Hadis. Jurnal Pengajian Islam, KUIS, Bil. 2, 2007.
c- Sumbangan Syeikh 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah Dalam Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil. Jurnal Pengajian Islam, KUIS, Bil. 3, 2008.
d- Syeikh 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah: Riwayat Hidup dan Karya-karyanya. Jurnal al-Bayan. Bil. 6, 2008, Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Akademi Pengajian Islam, UM.
e- Tinjauan Terhadap Pengkaryaan Hadis Ulama India, dlm. buku 'Kelangsungan Pengajian Hadis'. 2006. Terbitan Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Akademi Islam, KUIS.

ii. Senarai buku
a- Mohd. Khafidz bin Soroni (penyunting bersama Haziyah Hussin, Farhah Zaidar Mohd. Ramli dan Rosni Wazir). 2006. Kelangsungan Pengajian Hadis. Terbitan Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Akademi Islam, KUIS.
b- Mohd. Khafidz bin Soroni (penyusun bersama Rosni Wazir, Farhah Zaidar Mohd. Ramli dan Suriani Sudi). 2008. Mustalah al-Hadith al-Muyassar. Terbitan Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Akademi Islam, KUIS.
c- Mohd. Khafidz bin Soroni. 2008. Syeikh ’Abd al-Fattah Abu Ghuddah: Riwayat Hidup dan Sumbangannya Dalam Pengajian Hadith. (disertasi sarjana), Akademi Pengajian Islam, UM.
d- Mohd. Khafidz bin Soroni. 2009. Kaedah-kaedah Takhrij al-Hadith. Terbitan Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Akademi Islam, KUIS.
e- Mohd. Khafidz bin Soroni. 2009. Syeikh 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah: Tokoh Pendidik, Pendakwah, Pentahkik dan Ulama Hadith. Terbitan Institut Kajian Hadis Selangor (INHAD). (Dalam proses)
f- Mohd. Khafidz bin Soroni (penyusun bersama Dr. Faisal Ahmad Shah, Rosni Wazir, dan Farhah Zaidar Mohd. Ramli). 2008. Metodologi Ahli Hadith. (Dalam proses)

iii. Senarai kertas seminar yang dibentangkan
1. Isnad dan Hubungannya Dengan al-Dakhil, dlm. Wacana al-Dakhil Dalam Tafsir al-Quran, 25 Januari 2003, anjuran Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Sekolah Pengajian Islam, KISDAR.
2. Juhud al-'Ulama' al-Muslimin fi Syarh Kutub al-Hadith fi al-Qarn al-Rabi' 'Asyar al-Hijri wa Awa’il al-Qarn al-Khamis ’Asyar al-Hijri: ’Ard Tarikhi. dlm. International Conference on the Quran and Sunnah: Methodologies of Interpretation, 17-18 Julai 2006. anjuran Dep. of Quran and Sunnah Studies, Faculty of Islamic Revealknowledge and Human Science, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3. Pemikiran Hadis Dalam Beberapa Aliran Pemikiran Semasa Di Malaysia : Mendepani Realiti Masa Kini. dlm. Seminar Warisan Nabawi, 11-12 Julai 2007. anjuran Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM.
4. Syeikh Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi Dan Gagasan Pemikirannya Di Medan Hadis. dlm. Seminar Tokoh-tokoh Hadith Pasca Kurun Ke-13 Hijrah, 28-29 Ogos 2007. Universiti Sains Malaysia.
5. Material Hadith Berbahasa Melayu di Internet: Perkembangan dan Visi Masa Depan. dlm. Seminar Warisan al-Quran dan al-Hadith Nusantara, 27-28 Ogos 2008. anjuran Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM.
6. Kiyai Haji Husain bin Haji Abbas: Tokoh Ulama Masyarakat Jawa di Selangor (untuk baca klik sini). Dlm. Seminar Tokoh Ulama Selangor, 22 November 2008, anjuran Jabatan Peradaban dan Pemikiran Islam, Akademi Islam, KUIS dan Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Selangor.
7. Takhrij Hadith Melalui Internet dan CD-Rom. dlm. Bengkel Takhrij al-Hadith – Siri: I, II, III, IV, dan V. anjuran Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Akademi Islam, KUIS.
8. Sahih al-Bukhari Versi al-Yunini: Kepentingan dan Sumbangannya. dlm. 'Seminar Tokoh Hadis : al-Imam al-Bukhari', 16 Mei 2009, anjuran Institut Kajian Hadis Selangor (INHAD), KUIS.

iv. Senarai kertas seminar yang tidak dibentangkan
1. Kitab Gharib al-Quran Karya Abu Bakr al-Sijistani: Satu Pengenalan Kepada Ilmu Gharib al-Quran. Kertas kerja sisipan dlm. Prosiding Seminar Penghayatan dan Kemahiran Bacaan al-Quran, 21 September 2004, anjuran Jabatan Tahfiz al-Quran wa al-Qiraat, KUIS.
2. Juhud al-'Ulama' al-Muslimin fi Syarh al-Kutub al-Sittah fi al-Qarn 14 al-Hijri wa Awa’il al-Qarn 15 al-Hijri: ’Ard Tarikhi. Kertas kerja sisipan dlm. Prosiding Seminar al-Sunnah dan Isu-isu Semasa Peringkat Kebangsaan, 20-21 Ogos 2007.
3. Ibn al-Jazari dan Seni Takhrij Hadith Di dalam Kitabnya al-Nasyr fi al-Qira’at al-’Asyr (bersama Sabri bin Mohamad). Kertas kerja sisipan dlm. Prosiding Seminar Takhrij Hadith Peringkat Kebangsaan, 26hb. Feb. 2009, anjuran Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, UKM, dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

No comments: